صفحه اصلی > χ䓊䭥ǭ ڣ棭

 

 

 در صورت استفاده از داروهاي ظهور و ثبوت شركت صنا�1593; ش�1605;�1575;�1610; جهان ԠχѦ و بكارگ�1585;ي توص�1607; هاي ما و تطب�1602; آن با وضع�1578; دستگاههاي خودتان 棱606;تا�1580; مطلوبي را بدست خواه�1583; آورد .

 

 كل مدت پردازش ف�1604;م از 120 الي 150 ثان�1607; در انواع پروسسورها بصورت اتومات�1603; تنظ�1605; و كنترل م�1711;ردد ولي در صورت�1603;ه امكان انتخاب بصورت دستي باشد 30 تا 40 ثان�1607; را براي  ثبوت و بق�1607;
 زمان را براي شستشو و خشك كردن اختصاص ده�1583; .

 

 

 حرارت تانكها را كه عامل موثري در ك�1601;�1578; و نت�1580;ه كار مطلوب م�1576;اشد بشرح ز�1585; تنظ�1605;  كن�1583; :
 - درجه حرارت تانك ظهور را حدود 33-35 درجه سانتي گراد انتخاب كن�1583; .
 - درجه حرارت خشك كن را حدود 45-50 درجه سانتي گراد انتخاب كن�1583; .

 

استفاده از mAs كمتر در راد�1608;گرافي در كشورهاي پ�1588;رفته اهم�1578; بخصوصي دارد و سعي م�1588;ود نت�1580;ه بهتر با بهبود بخش�1583;ن به ك�1601;�1578; ف�1604;م و دارو بدست آ�1583; .
داروهاي تول�1583;ي شركت صنا�1593; ش�1605;�1575;�1610; جهان ԠχѦ بدل�1604; قدرت و سرعت ز�1575;د آشكارسازي امكان پا�#1606; آوردن
mAs را فراهم ساخته و علاوه بر ظهور ف�1604;م با حداكثر دانس�1578;ه باعث افزا�1588; طول عمر ت�1608;پ دستگاه راد�1608;گرافي شده و در نت�1580;ه ب�1605;ار هم اشعه كمتري جذب مي كند .

 

در صورت�1603;ه ف�1604;م بصورت س�1575;ه ظاهر م�1588;ود 棱575;گر از سالم بودن ف�1604;م مطمئن هست�1583; ڡʠم�1578;واند بدل�1604; انتخاب شرا�1591; بالاي راد�1608;گرافي باشد و در واقع (Over Exposed) شده است . با پا�#1606; آوردن mAs دستگاه تا 25% و ثابت نگه داشتن kV شرا�1591; مناسب تري  انتخاب كن�1583; تا ا�1606; اشكال برطرف گردد.

 

 با ظاهرسازي هر مترمربع ف�1604;م 蠦#1581;دود 8 كل�1588;ه ف�1604;م cm 30*40 ) به م�1586;ان 400 م�1604;ي ل�1578;ر داروي ظهور و 600 م�1604;ي ل�1578;ر داروي ثبوت مصرف مي شود و ا�1606; مقدار دارو �1575; هر مقدار د�1711;ر كه به تجربه به آن م�1585;س�1583; با�1583; به صورت Replenishment در س�1587;تمهاي اتومات�1603; و �1575; دستي به داخل تانكها اضافه شود تا ك�1601;�1578; آشكار سازي ف�1604;م ثابت بماند .

 

متاسفانه در بعضي مراكز بستن ش�1585; تغذ�1607; اتومات�1603; در پروسسورها و ر�1582;تن مجدد سرر�1586; به داخل تانك پروسسور معمول شده است 棱605;ا توص�1607; مي كن�1605; ا�1606; روش را كنار بگذار�1583; . ا�1606; كار باعث كاهش فعال�1578; دارو و پا�#1606; آمدن ك�1601;�1578; ف�1604;م ظاهر شده خواهد شد و در كل روش صح�1581;ي براي صرفه جو�1610; ن�1587;ت . جمع آوري سرر�1586; و استفاده آن بصورت �1603;جا م�1578;واند راه حل بهتري باشد .

 

 - ϑ զъ ȓʤ ԭѠʛЭ堦 퇠 ȑϤ ӑѭҠȥ ʇ䦣1603; ȕ摊 ᦁ Ȋϑ팠ڇ㡠 HARDNER ϑ χѦ ك㠔ϥ 栝� ȕ摊 ه呇 Δك 䔏堎Ǒ̠㦣1610; 栚አ¤ ʑك툠㦇Ϡ ᇭ堑武#1610; ݭᣠȇ χѦ几栌χԏ䠂䠇ҠѦي ݭᣠ㭈ǔϠك堏Ѡ㑍ᥠǦ᠈զъ ᦣ1603;堍 栈ڏ ȕ摊 Θ映㒇ͣ Ѧي ݭᣠه呠ԏ堦 ȥ 㑦Ѡǒ ͇አѓ戠堇ي Ѧي ۡ؊ك几 ʈϭ᠈堭ك ѓ戠έᦣ1610; 㞇棠㭐яϠك堍 ϑ զъ ʣ풤ԏ䠦 譏䠈堛ᘦ#1603;几栏䏥 処#1610; 擓摠ϑ 㦇яي ͊ي ȇڋ Ԧ#1603;ӊ䠍 Ϥϥ 処#1610; ۡئ#1603;几壠㦣1610; .

The value of the Rolex Gu Dongbiao strong, 1950s production of the fake rolex steel shell Rolex, at that time is the most common one, the price of less than $300, now the value soared to $1200. In 2002, an auction to be uk replica watches held in Geneva, one of the last Vietnamese emperor Bao Dai wore 1952 Rolex calendar gold watch to replica uk 342 thousand Swiss francs (about $235 thousand and 400 at the time) sold price.

㍕桇ʼ/font>   |   ǘᇚNJ ݤی   |  ϓʦчᚣἯa>   |   㑇ߒ 伯font>