صفحه اصلی > محصولات

 

In the shop counter, it is waiting for someone to pick up, it will give it from winding, the power of swiss rolex life, through the father's hand to the children's hands, the continuation of life information...... "A person's life must have a high-quality mechanical watches, not replica rolex because of the brand's reputation, not to rolex uk show off their money.
 

مصرف اين داروها را بخصوص برای مراکزی که مشکل کيفيت آب دارند توصيه می کنيم
  اين داروها در گالن 10 ليتری و بصورت آماده مصرف جهت مراکز راديولوژی توليد شده و نيازی به
  هيچ گونه آماده سازی ندارند .
با استفاده از اين داروها احتمال هرگونه اشتباه در آماده سازی داروها از بين ميرود .
از زمانی که برای مخلوط کردن داروها بکار ميرود صرفه جويی ميگردد .
مشکل تهيه آب خالص برای رقيق کردن داروها برطرف می شود .

 

 
مصرف اين نوع داروها را براي مراكزيكه امكان دست يابي به آب خالص مناسب دارند و ظرفيت تانك پروسسور آنها كمتر از ده ليتر ميباشد توصيه ميكنيم.
اين نوع داروها به صورت كنسانتره توليد مي گردد.
هر كارتن اين داروها شامل 2 سري دارو مي باشد كه از هر سري اين داروها ميتوانيد 20 ليتر داروي ظهور و 20 ليتر داروي ثبوت و جمعاً 80 ليتر دارو تهيه كنيد.
 
 
مصرف اين نوع داروها را برای مراکزيکه امکان دست يابی به آب خالص مناسب دارند توصيه ميکنيم.
اين نوع داروها بصورت کنسانتره توليد ميگردد .
از يک سری اين داروها 40 ليتر داروی ظهورو 40 ليتر داروی ثبوت آماده مصرف حاصل ميگردد .
 
 

 

اين نوع داروها مخصوص مراکزی است که به روش دستی عمل می کنند و امکان دست يابی به آب
  خالص مناسب دارند و نبايد در پروسسورهای اتوماتيک استفاده شود .
اين داروها بصورت کنسانتره و در گالنهای 4 ليتری عرضه ميگردد، با افزودن آب خالص از يک سری
اين داروها می توانيد 20 ليتر داروی ظهور و20 ليتر داروی ثبوت تهیه کنید .

 

 
 

محصولات   |   اطلاعات فنی   |  دستورالعمل   |   مراكز پخش